Teikite paraišką Mokslo inovacijų ir technologijų agentūrai paramai gauti.

Reikalavimai projektams:

Remiamos veiklos, skirtos naudoti ar diegti pareiškėjui naujas inovacijas:

 1. turizmo paslaugų ir turizmo verslo modelių kūrimas ir tobulinimas:
  1. programinės įrangos, informacinių sistemų kūrimo veikla, kaip tai apibrėžta Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (veikla, apimanti: programinės įrangos, programų aprašymų ir medžiagos, skirtos sistemoms ir taikomosioms programoms (įskaitant standartinius programinės įrangos paketus, individualizuotus programinės įrangos sprendinius ir produktuose ar įrangoje integruotą programinę įrangą) kūrimą; kompiuterinių duomenų bazių ir kitos kompiuterizuotos informacijos kūrimą ir analizę, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę, naudojant nuosavybės teise priklausančias kompiuterines duomenų bazes ir viešai prieinamas ataskaitas ar internetą; informacinių technologijų sistemų, įskaitant kompiuterines programas ir duomenų bazes, funkcijų naujinimo ar išplėtimo veiklą, statistinių duomenų analizę ir duomenų gavybos veiklą);
  2.  intelektinės nuosavybės apsaugos ir teisių į ją įsigijimo veikla (veikla, kuria siekiama įregistruoti intelektinės nuosavybės teises (išskyrus išradimų patentavimą ir dizaino registravimą) arba jas įsigyti iš kitų subjektų, įskaitant licencijų arba pačios intelektinės nuosavybės įsigijimą);
  3. materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms);
 2. turizmo paslaugų rinkodara:
  1. rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla (veikla, apimanti rinkos tyrimus ir bandymus rinkoje, kainodaros metodus, produktų pateikimą ir pardavimo skatinimą, produktų reklamą, jų žinomumo didinimą prekybos mugėse ar parodose, rinkodaros strategijų kūrimą, prekių ženklų, nesusijusių su konkrečiu produktu, reklamą, viešųjų ryšių veiklą, prisidedančią prie reputacijos ir prekių ženklo vertės kūrimo);
  2. materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms);
 3. turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai:
  1. darbuotojų mokymo veikla (veikla, kuria siekiama vystyti konkrečiai profesijai ar užduotims būtinas žinias ir įgūdžius, skirtus inovacijoms kurti, naudotis inovacijomis arba jas diegti).

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. rugpjūčio 31 d.

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2020 m. kovo 1 d.–2020 m. lapkričio 30 d.

Kiti reikalavimai projektams:

 1. Projekto veiklos negali būti baigtos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – Agentūra) dienos.
 2. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo finansavimo skyrimo sutarties sudarymo dienos.
 3. Projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika.
 4. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti, sumokėti už kurias skyrus Agentūros finansavimą, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas

Turizmo paslaugų ir turizmo verslo modelių kūrimas ir tobulinimas – 20 tūkst. Eur;

Turizmo paslaugų rinkodara – 10 tūkst. Eur;

Turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai – 5 tūkst. Eur (kai pareiškėjas yra labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė arba didelė įmonė) arba 30 tūkst. Eur (kai pareiškėjas yra turizmo verslo asociacija) (vienam darbuotojui apmokyti skiriama ne daugiau kaip 1 tūkst. Eur).

Daugiau informacijos rasite mita svetainėje.